Vedtægter

Vedtægter for Aalbæk Cykelklub

§1   Klubbens navn er Aalbæk Cykelklub. Klubbens hjemsted er Frederikshavn kommune
§2   Klubbens formål er, at give medlemmerne mulighed for at udøve cykling,
        samt at fremme interessen for cykling gennem sportslige og sociale arrangementer.
§3   Der kan opnås medlemskab fra det kalenderår man fylder 9 år.
       Er man under 14 år, skal man cykle på det til formålet oprettede specialhold.
       Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder.
       Passive medlemmer har ikke adgang til sportsudøvelsen, men er valgbare
       til bestyrelsen.
§4  For at deltage i Aalbæk Cykelklubs træning, skal man bære cykelhjelm, ligeledes må
       alle  former  for tri-styr ikke anvendes under træning, dog er det tilladt under
       specialtræning.
§5   Klubbens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12
§6   Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og er gældende for et kalenderår.
        Kontingentet forfalder til betaling 1/2 eller efter indmeldelse.
        Et medlemskab er ikke gyldigt før kontingentet er betalt.
§7    Udmeldelse kan ske skriftligt til kasseren.
        Ved overskridelse af betalingsdag for kontingentet med mere end 2 uger, betragtes
        medlemmet som udmeldt
§8   Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle klubbens anliggender, og afgør selv
        sin lovlighed.
        Hvert medlem over 14 år har på generalforsamlingen 1 stemme.
        Stemmeret kan kun opnås ved fuldgyldigt medlemskab og personligt fremmøde.
§9   På generalforsamlingen vælges bestyrelsen på følgende måde:
        På lige år, formand og bestyrelsesmedlem
        På ulige år, kasserer, sekretær/næstformand og bestyrelsesmedlem
        Hvert år, 1 suppleant og revisor
§10 Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved en
       skriftlig/elektronisk meddelelse.
       Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt skriftligt til
       bestyrelsesformanden senest 5 dage før.
§11 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal med følgende dagsorden.
      1. Valg af dirigent
      2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
      3. Forlæggelse af regnskab til godkendelse
      4. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år
      5. Fastsættelse af kontingent
      6. Behandling af indkomne forslag
      7. Valg af formand (lige år)
      8. Valg af bestyrelsesmedlem (lige år)
      9. Valg af kasserer (ulige år)
      10. Valg af sekretær (ulige år)
      11. Valg af bestyrelsesmedlem (ulige år)
      12. Valg af suppleant til bestyrelsen
      13. Valg af revisor
      14. Eventuelt – her kan drøftes alle forhold, men der kan ikke vedtages noget

Beslutninger tages med almindeligt stemmeflertal ved håndsoprækning. Afstemning af bestyrelsesmedlemmer skal foregå skriftligt. Såfremt der er tale om vedtægtsændringer, kan 5 medlemmer kræve, at beslutningen først tages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor afstemning er skriftlig.

§12 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller senest
       3 uger efter mindst 1/3 af  klubbens medlemmer skriftligt har udtrykt ønske herom
       over for bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling  indvarsles af bestyrelsen med
       mindst 14 dages varsel ved skriftlig/elektronisk meddelelse. Forslag der ønskes
       behandlet på den ekstraordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt 
       senest 5 dage efter indvarslingen er indsendt.

§13 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et bestyrelsesmedlem
        ønsker det. Formanden er  berettiget til at handle på klubbens vegne i sager som ikke
        tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre  sagen ved førstkommende bestyrelses-
        møde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede.

§14 Kassereren fører medlemsprotokol og et specifikt regnskab. Revisoren kan til enhver
       tid forlange at få regnskabet og kassebeholdningen forevist.

§15 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der har skadet klubbens omdømme. Såfremt
        medlemmet skulle ønske det, skal  spørgsmålet om ekskludering – efter senest 3 uger
        tages op på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt udelukkende med dette
        punkt på dagsordenen.

§16 Klubben kan kun opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende general-
        forsamlinger med mindste en måneds  mellemrum. Opløses klubben overgår dens
        midler og ejendele til Frederikshavner ordninger.

§17 Foreningen kan tegnes af formand og kasserer i fællesskab.